سوار انتقام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

نگاهی به پایین خودرو با هدف به فراتر از آنها.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت فاصله
- ترمز دستی.

DrivingStreetSearch And DestroyObstacleRevengeRider