نجات خرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

گرفتن همه خرس ها را به هر بشکه و اجازه هیچ کدام را از دست و یا از نورد یا سقوط شوید. مسدود شده

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAnimalBearRescue