توپ قرمز و آبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1917 52.78% with 36 votes

استفاده از دو توپ خود را برای کمک به یکدیگر به عنوان با شتاب سنگهای رنگی خود را به پیشرفت. می شود روی حیله و تزویر!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به تغییر توپ است.

BallPlatformsObstacleBlueBalls