آماده برای مدرسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

این ها 'زمان برای رفتن به مدرسه است و شما باید به لیزا لباس برای روز اول خود را از کلاس از سال.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpGirlsReadySchool