راپانزل جراحی واقعی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

راپانزل به دکتر رفت صبح امروز، چرا که او احساس بیمار و بیش از آن، او از پله ها افتادم. او خودش را با آسیب های زشت بر روی صورت خود رو و زندگی خود را در خطر است. کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Rapunzel Real