پاکسازی مرتع پرورش احشام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

نگاهی به سفر به حومه شهر و آماده برای دیدار
دوستان حیوانی جدید خود را که دوباره 'در حال انتظار را برای شما به نوبه خود از مزرعه را به خانه گرم و نرم خود را دوباره! آیا شما می توانید آن را sparkly برای همه کسانی که حیوانات مزرعه دوست داشتنی پاک؟


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

AnimalFarmDefaultRanchCleanup