3D رمبو اقدام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

رمبو برای عمل است، در 3D. گرفتن تفنگ خود را و آماده برای تمام کردن قتل عام می کنید! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Girl Killing Rambo Action