عجله قطرات باران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

همانطور که بسیاری از قطرات باران را کلیک کنید که شما می توانید قبل از زمان اجرا می شود! کتی گودال کوچک آب گاهی اوقات چلپ چلوپ برای کمک به امتیاز شما را سریع تر!

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به عنوان بسیاری از قطرات باران به عنوان شما می توانید کلیک کنید! وقتی که خورشید بیرون می آید، آن را کلیک کنید. 5 بار به آن را برود! اگر بازی شما برنده شوید، یک رنگین کمان ظاهر خواهد شد

Mouse SkillGirlTiming GirlsRaindropRush