رنگین کمان دلقک کیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

ما یک کیک ویژه ای با بسیاری از رنگ که مانند یک رنگین کمان نگاه کنید. لذت بردن از این بازی کیک زیبا.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

FoodDecorateCakeRainbowClown