پل راه آهن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

اقامت در بودجه خود را به عنوان پل ساخته شده است که اجازه خواهد داد که قطار را از طریق هر سطح عبور. با جمع آوری ستاره ها، قطارهای جدید را باز کنید

کنترل بازی:
در بازی

پازل سلسله قطار - تعلیم دادن جمع آوری فكر كردن