پرش خرگوش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به پرش خرگوش از طریق سیستم عامل و جمع آوری اشیا در طول راه برای نمره جایزه. چه مدت می توانید بروی؟ لذت ببرید.

کنترل بازی:
در بازی

مسابقه٪ 0a جمع آوری٪ 0a پریدن٪ 0a خرگوش٪ 0a ورزش شدید