اتاق فرار سریع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

حتی زیبایی شناسی ترین اتاق شورش می شود پس از مدتی و شما فقط باید فرار قبل از آن سلامت عقل خود می رسد. زیر و رو کردن اتاق برای اشیاء مناسب و فقط به دستکاری راه خود را از.

کنترل بازی:

نگاه به اطراف اتاق و جمع آوری اشیاء است که شما می توانید برای خروج استفاده کنید.

EscapeRoom