Quadrus بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

مونتاژ میادین و تکمیل پازل.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به جای قطعات.

Skill Logic PuzzleQuadrus