Pyraminds بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در داخل اهرام مصر شما باید در پیدا کردن و از بین بردن آثار باستانی با فشار دادن آنها را به سه یا بیشتر در یک خط (خطوط عبور) برای به دست آوردن قدرت فوق العاده. همه گنج شما می توانید خودتان را. اما برحذر باشید از مومیایی، تابوت و ارواح. 20 سطح در دسترس هستند.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار یا wasd به حرکت.

ObstaclePyraminds