پازل مانیا کارل و راسل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آنها را به پیوستن به بالا و به دور.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsSeriesManiaCarlRussell