فشار پمپ فشار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کدو تنبل را فشار دهید و اطمینان حاصل کنید که آن را پشت سر نخواهید کشید و یا خارج از محدوده نشست. استفاده از پلت فرم بالا برای کنترل تندر کدو.

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Bounce