سوار سر کدو تنبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

این ها 'هالووین است و همه برای به دست آوردن رفتار خود. نژاد را از طریق شهر موجب ترس بچه ها و در نظر گرفتن تمام شیرینی در انتخاب خود را از وسیله نقلیه.

کنترل بازی:
کلید های arrow = درایو
P = مکث
M = قطع

Racing Simulation DrivingPumpkinHeadRider