کدو سر رایدر 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هالووین خود را دوباره و سر کدو تنبل سوار بازگشته است برای ترساندن بچه ها و گرفتن تمام آب نبات برای خودش!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو

Halloween Balancing RidingPumpkinHeadRider