تحت الحمایه بسکتبال استیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

چه بهتر از میله های توپ بازی؟ میله های بازی توپ را در پیش بینی کردن کفش! از پرتاب بمب از راه دور و یا در نظر گرفتن آن به حلقه، این کفش ها به توپ ساخته شده است. انتخاب کنید تیم شما، پس از آن هر بازی تا 21، بازی تک و یا رفتن برای مسابقه برنده شوید!

کنترل بازی:
ظاهری / گول زدن / سرقت.
S به ساقه.
D به غوطه دادن / بلوک. F
به تصویب کلیدهای جهت دار
به حرکت می کند.

SportsStickBaseballBallBalancingAdverProtegeBasketball