حفاظت از بالن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

حفاظت از بالن از توپ سنبله های استراتژیک حذف اشیاء در میدان بازی به محصور بالن. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleBalloonsAndroid Girls