شاهزاده در کاخ پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

شاهزاده خانم مینا نشانی 'تی زیادی برای انجام. اما به عنوان شاهزاده خانم برای این پادشاهی ثروتمند، او را باید به طور مداوم دنبال بهترین خود را برای مقامات. کمک به او نگاه شگفت انگیز برای مراسم سلطنتی بعدی.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به لباس تا این دختر.

Dress UpPrincessFashionGirlStyleClothesClothingDress UpPalaceDressup