جراحی راپانزل گردن باردار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3116 65.96% with 47 votes

زیبا راپانزل در مورد وضع حمل به فرزند اول است و بسیار happy.Unfortunately عفونت گلو زندگی قرار می دهد تهدید، آنها و عفونت child.The آنقدر بزرگ است که راپانزل تنفس مشکل و نیاز به عمل جراحی اورژانس است neck.If دوست دارید به یک جراح، شما این فرصت را به دنیا نشان دهند که شما باید از مهارت های مورد نیاز را داشته باشد. آیا عمل جراحی خوب!

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Pregnant Rapunzel Neck