Pragaras بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی عجیب و غریب در حال حرکت در سراسر جهان و حل هر پازل جهان کمی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. Z
به باز کردن موجودی.
X برای عمل.

PuzzleRole PlayingAdventurePragaras