نوار معجون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

مدیریت نوار معجون خود را به عنوان معجون را ایجاد می کنید و خدمت به آنها را به مشتریان. دان 'تی آنها را صبر کنید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlPotion