گوگل - پچ پیکسل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5716 78.08% with 73 votes

ترتیب از درهم قطعات در شبکه به فرم مفاد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMatching MonstersPokemonPatchPixels