جیب بیگانه منطق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این مطابق با منطق بازی که در آن شما را به فضانورد به طبقه قبل از پازل است پاک است.
می باشد به بیگانه، موجودات و تله، استفاده از مال شما مهارت به حل پازل.

کنترل بازی:

استفاده از موس برای بازی

PuzzleMatching