Pizzalicious بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیتزا پس از دستور است که شما آنها را به منظور رسیدن به تمام نقاط را آماده کنید. Mmmmm، پیتزا خیلی جالب!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Role PlayingMouse SkillMatching FoodTiming Android Pizzalicious