پیتزا پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

ماما میا! مطابقت با مواد استفاده شده در این دستور غذا را در مناسب برای پای پیتزا کامل!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching FoodAndroid Pizza