رستوران دزدان دریایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   143 82.35% with 17 votes

راهنما گابریلا برای خدمت به تمام دزدان دریایی در رستوران کشتی به مدت 8 روز. کسب درآمد برای ارتقاء رستوران برای ارائه خدمات بهتر.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

GirlFood ServingManagementGirlsRestaurantPirate