عروس دزدان دریایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

را انتخاب کنید که آیا این عروس زرق و برق دار دزدان دریایی قصد ازدواج همسر دزدان دریایی است، و یا اینکه آیا او را فقط باید یک عروسی مدرن با موضوع دزدان دریایی!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی.

Dress UpPiratesGirlDressWeddingDress UpBridePirate