لباس صورتی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این دختر زیبا در حال رفتن به یک رویداد مهم این عصر و او نیاز به یک لباس افسانه برای آن است. او تصمیم گرفت به پوشیدن چیزی متفاوت از لباس سیاه و سفید کمی معمول است که هر کس می پوشد به این نوع از حوادث و به عنوان یک عاشق صورتی او تصمیم به پوشیدن لباس صورتی افسانه. او تا به بسیاری از لباس های زیبا و صورتی را انتخاب کنید و او نیاز به یک دست یاری که. لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPinkGowns