پینا اسب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

نگاهی به این تسویه حساب آب نبات، گرسنه پینیاتا در ولگردی و قانونی شکنی شیرین!

کنترل بازی:
چپ / راست - حرکت می کند. فاصله - پرش. یا ماوس - حرکت / پرش.

ObstacleCollecting AnimalHorseDefaultPinaPony