بچه خوک پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یکی از وینی Poohs بهترین دوستان بچه خوک خوب کمی است. شما قادر خواهید بود به لباس او را تا با مقدار زیادی از لباس های موجود در این بازی است. به این ترتیب شما قادر خواهید بود برای تغییر تصویر سنتی از این شخصیت بسیار دوست داشتنی است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsPigletDress