خوک های کارآگاهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   164 80% with 20 votes

در اطراف هر یک صحنه جدید را کلیک کنید. برای تذکرات در مورد آنچه به کلیک کنید برای پیشرفت در شخصیت را کلیک کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAdventureDetective Animal