مدرسه پیکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

مراقب باش، پیکو، نپرداخته از کلاس دیوانه با مسلسل او رفتن از یک اتاق به اتاق همه قتل رفته است، آن است تا به شما برای متوقف کردن او را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionPicoSchool