انفجار پیکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دست گرفتن کنترل پیکو، در ماموریت خود را توجیه و مراقبت از کسب و کار در حیاط قطار! انگار یک یا دو شگفتی در آن وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionPicoBlast