بلند کردن و رها کردن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

چیزی است که در ایستگاه حمل و نقل درست نیست. کارگران در حال ساخت خطاها و محموله به تاخیر افتاد. بنابراین شما تصمیم به بازرسی بلند کردن و رها کردن ایستگاه برای پیدا کردن آنچه اشتباه است. نگاهی به در قبل و بعد از تصاویر برای پیدا کردن تفاوت است. این تفاوت ها می تواند سرنخ در کمک به شما کشف کردن آنچه که در اینجا اتفاق می افتد نگه دارد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid PickDrop