فینیاس و Ferb تایپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2016 55.56% with 36 votes

تست توانایی شما برای نوشتن در این فینیاس و Ferb تایپ کردن بازی. حرف درست را بنویسید و رفتن به سطح بعدی. مراقب حروف سریعتر سقوط خواهد کرد.

کنترل بازی:

استفاده از صفحه کلید به بازی.

WordsEducationalLettersAndroid GirlsCartoonPhineasFerbTyping