صفحه اصلی پت طراح: جزیره ببر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

با روشن این ببر مسابقات به جنگل این زن سبک و جلف 'دور از خانه!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlAnimalDecorateGirlsHomeDesignerTigerIsland