کمال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شناسایی موقعیت آیتم های قرار داده شده بر روی مواد غذایی و به طور مشابه ترتیب موارد با قرار دادن آنها بر روی مواد غذایی داده شده است. در هر سطح، رسیدن به هدف دقت به بازی سطح بعدی. امتیاز بستگی به دقت و صحت شباهت و مدت زمان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlFoodDecoratePerfection