سرحال 'S Dwayne جانسون پیراستن. بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این ها 'ندارد "ماده تی آنچه شما فکر می کنم فقط او تا لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlSeriesDress UpGirlsPeppyDwayneJohnson