پنگوئن! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این یک بازی ساده است. اما ساده بودن به این معنا نیست که آن بد است، آن است که فقط ساده شما می دانید! و البته، این بازی ویژگی های یک پنگوئن! چه کسی یک پنگوئن را دوست ندارد. این یک پنگوئن، در حال حاضر در آمده است! این ژله حیوانات از مثل همیشه مثل همیشه است! حالا که ما با ستایش از پنگوئن انجام می شود، پنگوئن platformer عمل است! در مجموع از 16 سطح پر از اره و سنبله وجود دارد.

کنترل بازی:
دستورالعمل: کلید های arrow: حرکت پرش به: X سر خوردن: C

Action