پدیکور استودیوی هنری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آیا شما نیاز به برخی از تعطیلات به زودی؟ توقف توسط سالن هنر پدیکور مورد نیاز است! آنها دو گزینه در این بازی هستند که چالش و حالت آزاد است. فقط لذت بردن از!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDecorateGroomingGirlsPedicureStudio