هنرشناس پارکینگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

همه می دانند که پارکینگ در مرکز شهر است که کار آسان نیست. ما نشان می دهد شما برای بهبود مهارت های پارکینگ خود را در این بازی پارکینگ جدید آنلاین رایگان از بازی رایگان Arcade.com است. هدف شما این است برای پیدا کردن فضای پارکینگ و پارک در هنگام عبور از انبوه زباله، حفاری چاله، و اجتناب از ضربه اتومبیل های دیگر. کلید های arrow به حرکت اتومبیل خود را.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingSimulationParkingVirtuoso