آموزش پارکینگ 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   129 57.14% with 21 votes

مانور ماشین شما را به فضاهای پارکینگ برجسته به امتیاز. رسیدن به هدف برای تکمیل سطح!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به کنترل ماشین.

DrivingObstacleParkingTiming Training