پارک قطار من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   114 73.33% with 15 votes

نگاهی به قطار به مقصد است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ObstacleTrainParking