استاد پارک 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

پارکینگ اتومبیل ساده ترین کار در جهان است. به ویژه هنگامی که شما را به نوبت تنگ و حرکت به نقاط سخت. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت کاربری پایین کلید فلش - ترمز.

DrivingStreetObstacleParkingMaster