پاپا 'پیتزا فروشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   315 86.11% with 36 votes

پسر تحویل روی مسئول پاپا 'پیتزا فروشی باقی مانده است. از بخت بد روی، مشتریان استفاده به سبک پاپا لویی 'به طور کامل پیتزا سفارشی. این که آیا آن را 8 pepperonis است در همه جا و 2 زیتون در نیمه پایین تر، یا 10 پیتزا پیاز پخته شده را به خوبی انجام می شود و برش در 4 برش است، بدون گفتن آنچه آنها خواهد آمد تا با وجود دارد. بنابراین 4 ایستگاه استاد و کار از رتبه ها به منظور بهترین آشپز پیتزا در اطراف!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SeriesMoneyFoodCookingFood ServingManagementPapa-sPizzeria