پاپا 'Cupcakeria بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   263 89.66% with 29 votes

هیچ فکر کرده اید که چرا آنها دوباره 'نامیده می شود

کنترل بازی:
در دستورالعمل بازی

StrategyEasy