جفت کردن لوازم برقی خانگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

پیدا کردن و مطابقت جفت دقیق آن لوازم پنهان در پشت جعبه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Memory Android PairHomeAppliances